Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt94704/domeenid/www.palmiste.ee/htdocs/palmiste/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt94704/domeenid/www.palmiste.ee/htdocs/palmiste/libraries/joomla/updater/updater.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt94704/domeenid/www.palmiste.ee/htdocs/palmiste/libraries/joomla/updater/updater.php on line 300
Valdkonnad

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt94704/domeenid/www.palmiste.ee/htdocs/palmiste/modules/mod_menu/helper.php on line 97

Ühinguõigus

 • Aktsionäride, osanike, juhtorganite vahelised suhted
 • Ühinemised ja omandamised
 • Projektide finantseerimine
 • Tööõigus

Nõustame kliente äri- ja ühinguõiguse valdkonnas igas etapis alates äritegevuse alustamisest kuni selle võõrandamise või lõpetamiseni, igapäevasest ühingujuhtimisest kuni aktsionäride ja osanike vaheliste vaidluste lahendamiseni. Omades põhjalikke teadmisi ja pikaajalist kogemust ning osates arvestada kliendi äritegevuse ja tegevusharuga laiemalt, pakub advokaadibüroo klientidele nende parimaid huve teenivaid lahendusi.

Nõustame ettevõtjaid finantstehingutega seotud küsimustes, sealhulgas omandamistehingute, projektide, kinnisvara ning võlgade restruktureerimise osas ning nendest tõusetunud vaidluste lahendamisel.

Nõustame ja esindame nii tööandjaid kui ka töötajaid erinevate töösuhtes tõusetuda võivate riskide ärahoidmisel kui ka tekkinud probleemide lahendamisel. Nõustame kliente töölepingute vormistamisel ja muutmisel, töölepingute individuaalsel ja kollektiivsel ülesütlemisel, varalist vastutust puudutavates küsimustes, ettevõtte üleminekul, konfidentsiaalsuse ja konkurentsi küsimustes, tasustamissüsteemides, tööõiguslikes tagatistes ning töövaidlustes. Samuti nõustame ja esindame kollektiivlepingutest tulenevates küsimustes.

Regulatsioonid

 • Maksuõigus
 • Konkurentsiõigus
 • Intellektuaalne omandiõigus
 • Kindlustusõigus
 • Riigihanked

Nõustame nii ettevõtjatest kui eraisikutest kliente kõigis maksuõigusega küsimustes, sealhulgas maksude planeerimises, maksukohustuste täitmises ning maksuvaidlustes.

Nõustame ka kliente Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse küsimustes, et tagada oma klientide äritegevusele parimad võimalikud lahendused ilma konkurentsireegleid rikkumata. Abistame lisaks oma kliente küsimustes, mis puudutavad turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, aitame koostada lepinguid, nõustame riigiabi teemadel ning samuti kahjunõuete esitamisel ning tehinguteks vajalike nõusolekute saamisel.

Samuti nõustame kliente kõigis olulisemates riigihangetega seotud valdkondades, sealhulgas: menetluslik nõustamine, hangete struktureerimine, hankedokumentide ja lepingute koostamine, pakkumuste koostamine, hankedokumentide ja hanketulemuste vaidlustamine, esindamine vaidlustes nii Riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtumenetluses, kui ka kohtuväliselt.

Nõustame kliente kõigis meditsiiniteenuste ja ravimitega seotud küsimustes. Koostame vajadusel tervishoiuteenuse osutamise lepinguid ning tegeleme tervishoiuteenuse osutaja vastutuse küsimustega (ravivead, plastilise kirurgiaga seotud vaidlused, ravi rahastamise lepingud) ning esindame Kliente nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Nõustame kliente erinevates kindlustusõiguse küsimustes ning kaitseme klientide huve kindlustusvaidlustes.

Lisaks nõustame kliente autoriõiguste, kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, patentide ja konfidentsiaalse teabe küsimustes.

Tehingud ja võlaõigus

 • Lepinguõigus
 • Lepinguvälised võlasuhted
 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus

Nõustame kliente lepingute koostamisel ja sõlmimisel, samuti tõlgendamisel ning lepingu tingimuste täitmise tagamisel. Meie kogemused erinevatest lepinguliikidest tõusetunud vaidluste lahendamisel aitavad kliendil ette näha võimalikke lepingust ja seadusest tulenevaid riske ning hoida ära hilisemaid pikki ja kulukaid kohtuvaidlusi. Vajadusel esindame kliendi huve lepingueelsetel läbirääkimistel ja vaidlustes. Nõustame kliente ka lepinguvälist kahju puudutavate nõuete (alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jt) esitamisel ning sellistele nõuetele vastuvaidlemisel nii kohtuväliselt kui kohtus.

Samuti nõustame kliente kooselu varaliste suhete reguleerimisel, sh abielu lahutamise ning vara jagamisega ning samuti seoses laste ja vanemate vaheliste suhetega. Lisaks perekonnaõiguslikele küsimustele nõustame ja esindame kliente ka pärimisega seonduvates valdkondades, sealhulgas pärimislepingute ja testamentide koostamine, pärandi vastuvõtmine, pärandvara jagamine, pärandi hoiu korraldamisega seotud küsimustes. Samuti omavad meie büroo advokaadid hulgaliselt kogemusi pärimisega seonduvates vaidlustes nii kohtueelsetel läbirääkimistel kui ka kohtuvaidlustel.

Kinnisvara ja ehitamine

 • Kinnisvaraarendus ja regulatsioon
 • Planeerimine ja ehitus
 • Avaliku ja erasektori koostöö
 • Kinnisvaratehingud
 • Asjaõigus

Pakume nii kinnisvaraarendajatele, ehitusettevõtjatele, avalik-õiguslikele asutustele kui teistele kinnisvara- ja ehitusvaldkonnas tegutsevatele isikutele kõiki õigusteenuseid alates planeerimismenetluse alustamist kuni arendusprojekti lõpuleviimiseni, sh planeerimismenetlus, ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, ehituslepingute sõlmimine sobivaima finantseerimismudeli väljatöötamine, keskkonnaõigus omandist tulenevad õigused ja kohustused (kaasomand, servituudid, juurdepääsuteed, pandiõigus). Samuti aitame kliente kinnisvara haldamisel, sh kinnisvara üürimisel ja rentimisel ning sellest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Nõustame kliente küsimustes nagu kaasomandi valdamine (kaasomanikevahelised kokkulepped), kaasomandi jagamine ja lõpetamine, valduse ja omandi kaitse, naabrite vahelised suhted, servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, pandiõigus ja ostueesõigus. Esindame kliente asjaõiguslike küsimuste lahendamisel nii kohtuväliselt, kui ka vajadusel kohtus.

Pakume oma klientidele mitmekülgset teenust projektide finantseerimise ning era- ja avaliku sektori partnerluse (PPP) projektide elluviimisel. Meie büroo advokaadid aitavad dokumentide koostamisel ja läbirääkimistel kõigis projektide finantseerimise ja PPP-tehingute etappides.

Õigusvaidluste lahendamine ja kaitse kriminaalmenetlustes

 • Lepingulised ja lepinguvälised nõuded
 • Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
 • Töövaidlused
 • Tervishoiuteenuse osutamisest tekkinud kahjunõuded
 • Esindamine haldusmenetluses
 • Kaitse väärteo- ja kriminaalmenetluses
 • Vaidluste lahendamine kohtuväliselt, arbitraažis ja kohtumenetluses

Priit Palmiste Advokaadibürool on väga pikaajaline ja edukas kogemus erinevate vaidluste lahendamisel nii riiklikes kohtutes, vahekohtus kui ka kohtuväliselt. Abistame oma kliente mitmesugustes õigusalastes vaidlustes kõikides menetlusliikides (sh kaitseme kliente kriminaal- ja väärteomenetluses ning esindame tsiviil- ja halduskohtumenetluses nii nõuete esitamisel kui nende vastu kaitsmisel) ja kõikides kohtuastmetes, sh Euroopa Inimõiguste kohtus. Töötame oma kliendi jaoks välja parima menetlusstrateegia ning kaitseme oma klientide huve ka kõige keerulisemates juhtumites.

Restruktureerimine ja maksejõuetus

 • Täitemenetlus
 • Saneerimine
 • Pankrotimenetlus

Nõustame ja esindame kliente ettevõtete restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonnas. Meie advokaadid esindavad võlausaldajaid ja võlgnikke nii kohalike kui ka piiriüleste restruktureerimis- ja maksejõuetusasjade kõigis aspektides, otsides kliendile parimaid lahendusi nii kohtumenetlustes kui ka kohtuväliselt. Meie poolt pakutava oskusteabe hulka kuulub: võlgade ümberkujundamine, võlgade sissenõudmine, pankrotistunud ühingute ja juhatuse liikmete nimel ning nende vastu esitatud nõuete analüüsimine, esitamine ja kaitsmine, saneerimisnõustaja ja pankrotihalduri teenuse osutamine, varasid omavate võlgnike esindamine saneerimismenetlustes, saneerimiskavade koostamine ja elluviimine, varade tagasivõitmine, nõustamine piiriülestes maksejõuetuse asjades, sh Euroopa Liidu maksejõuetuse määruse alusel.