13.01.2017

Priit Palmiste Advokaadibüroo osutab õigusteenust järgmistel tüüptingimustel. Tüüptingimuseks loetakse lepingutingimust, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei ole seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu. Tüüptingimused on lepingu osa, kui lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võis nende olemasolu eeldada ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada. Tüüptingimus on lepingu tingimuseks sõltumata sellest, milline on selle tingimuse ulatus, millisel viisil on tingimus lepingus kajastatud või mis vormis on leping sõlmitud.


1. Lepingu objektiks on Kliendi poolt Advokaadibüroole edastatud ja Advokaadibüroo poolt täitmisele võetud tellimus Advokatuuriseaduse § 40 sätestatud õigusteenuse (edaspidi Ülesanne) osutamiseks. Klient võib esitada tellimuse suuliselt, e-posti teel või muul üldarusaadaval viisil. Advokaadibüroo aktsepteerib tellimuse suuliselt, e-posti teel või käsundi faktilisele täitmisele asumisega.

2. Advokaadibüroo täidab Ülesande Advokaadibüroo advokaatide kaudu. Seoses ülesande täitmisega on Advokaadibüroo ning advokaadid volitatud esindama ja/või kaitsma klienti ülesande täitmisel kõigis vaidlustes, läbirääkimistes ja menetlustes nii kohtuväliselt kui ka arbitraažikohtutes ja Eesti Vabariigi kohtutes, samuti kõikide asutuste ja isikute ees. Advokaadibüroo advokaatidel on muuhulgas kõik tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 222 lg-s 1, kriminaalmenetluse seadustiku § 47 lg-s 1, väärteomenetluse seadustiku §-s 21, haldusmenetluse seadustiku § 13 lg-s 1 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 14 lg-s 5 sätestatud volitused. Volituste piirangud puuduvad, v.a kui Klient teatab kirjalikult teisiti.

3. Kliendile osutavad õigusteenust Advokaadibüroos töötavad advokaadid. Õigusteenust osutavad vandeadvokaat Priit Palmiste või vandeadvokaadi abid Marko Tammann või Stig Hendrikson või Katri Bagirov või Madis Piirla vandeadvokaat Priit Palmiste juhendamisel. Advokaadibürool on õigus otsustada omal äranägemisel Advokaadibüroo sisene tööjaotus ning töökorraldus Ülesande täitmisel.

4. Advokaadibüroo on kohustatud Kliendi huvides kasutama kõiki õigusaktidega kooskõlas olevaid vahendeid ja viise, säilitades kutseau ja väärikuse, ning andma Kliendile aru Ülesande täitmise käigu ja muude oluliste asjaolude kohta. Advokaadibüroo on kohustatud täitma Ülesande Kliendile kõige soodsamal viisil, arvestades maksimaalselt Kliendi soove, huve ja vajadusi ning kutse-eetika nõudeid. Advokaadibüroo tegutseb Kliendi juhiste piires. Advokaat ei ole kohustatud kontrollima kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust. Advokaat ei vastuta kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest. Advokaadibüroo ei garanteeri Kliendi poolt soovitud tulemuse saavutamist.

5. Klient on kohustatud avaldama õigeaegselt Advokaadibüroole kogu Ülesande täitmiseks vajaliku teabe ning andma üle kõik tema valduses olevad asjakohased tõendid. Avaldatav teave ning üleantavad tõendid peavad olema Ülesande täitmiseks vajalikus ulatuses ammendavad ja õiged. Advokaadibüroo ei vastuta Kliendi poolt antud mitteammendavale või ebaõigele teabele või tõenditele tuginemisel tekkinud mistahes kahjuliku tagajärje eest. Klient on kohustatud tegema Advokaadibürooga Ülesande täitmiseks vajalikku koostööd, informeerima viivitamata Advokaadibürood kõigist Ülesande täitmisega seotud olulistest asjaoludest, väljastama vajadusel advokaadile volikiri esindusõiguse tõendamiseks ning tasuma õigusteenuse eest vastavalt Lepingule.

6. Klient tasub Advokaadibüroole Ülesande täitmise eest honorari vastavalt Advokaadibüroo poolt kehtestatud tasumääradele. Tasu arvestuse aluseks on töötund (ajatasu), kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Advokaadibürool on õigus ühepoolselt ajatasu määrasid muuta, teatades sellest kliendile 30 päeva ette. Töötundide arvestust peab Advokaadibüroo.

7. Advokaadibüroo poolt Kliendi esindamisel või nõustamisel rahaliselt hinnatav vaidluse kohtuvälisel või kohtulikul lahendamisel tasub Klient Advokaadibüroole lisaks honorarile tasu (osatasu) 10% (kümme protsenti) summadest, mille ulatuses Kliendi rahalised nõuded rahuldati ja/või Kliendi vastu esitatud rahalised nõuded jäeti rahuldamata või sissenõudmata. Nimetatud summale lisandub käibemaks.

8. Lisaks ülalnimetatud honorarile tasub Klient Ülesande täitmisega seonduvate otsekulude eest (koopiad, tõlked, riigilõivud, kautsjonid, sisseostetud teenused ja muud otsekulud). Ülesande täitmisel, mis on seotud sõiduga väljapoole Advokaadibüroo tegevuskoha asulat, tasub Klient Advokaadibüroo nõudmisel täiendavalt täitja lähetus- ja sõidukulud vastavalt Advokaadibüroo esitatud kuludokumentidele. Eesti-siseste sõitude sõidukulude hüvitise suuruseks arvestatakse 0,3 eurot kilomeetrilt, millele lisandub käibemaks.

9. Honorari ja otsekulude tasumine toimub Kliendile esitatavate arvete alusel. Klient kohustub arve tasuma 7 (seitsme) päeva jooksul, arvates arve saamisele järgnevast tööpäevast Advokaadibüroo arveldusarvele nr EE272200221049410977 Swedbank AS-s, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Arvega mittenõustumisel peab Klient sama tähtaja jooksul teatama sellest Advokaadibüroole, mitteteatamise korral loevad pooled arve aktsepteerituks. Arve tähtaegse tasumise kohustus loetakse kohaselt täidetuks arvel esitatud maksetähtaja jooksul Advokaadibüroo arveldusarve krediteerimisest arvel esitatud rahasumma ulatuses. Arvete hilinenud tasumisel on Advokaadibürool õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summalt. Kliendi poolt arve tähtaegse tasumise kohustuse rikkumisel on Advokaadibürool õigus nõuda Kliendilt Ülesande täitmise jätkamiseks tasu ja kulude ettemaksu. Võlgnevuse korral üle 30 päeva on Advokaadibürool Lepingu erakorralise ülesütlemise õigus sõltumata ülesande täitmise staadiumist ning nõuda Kliendilt leppetrahvi 25% võlgnetavast summast. Leppetrahvi nõudmine ei välista samaaegselt viivise või kahjuhüvitise nõudmist.

10. Kliendil on Advokaadibüroo nõusolekul õigus tema poolt kolmandatele isikutele maksmisele või kolmandatelt isikutelt saamisele kuuluva raha hoiustamiseks kasutada Advokaadibüroo deposiitkontot. Deposiitkonto kasutamise tasu on 0,1% deponeeritud summast, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Lisaks deposiitkonto kasutamise tasule hüvitab Klient Advokaadibüroole deponeeritud summa Kliendi poolt näidatud arvelduskontole ülekandmise või väljavõtmise kulud, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Advokaadibürool on õigus debiteerida deposiitkontolt kõik Kliendi võlgnevused Advokaadibüroo ees.

11. Advokaadibüroo ja selle advokaadid peavad õigusteenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja kolmandate isikute, sealhulgas kolleegide huvidele. Advokaadibüroo ja selle advokaadid ei tohi samas asjas esindada või kaitsta kahte või enamat klienti või osutada neile muud õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus. Kliendi konkurents teiste ettevõtjatega või isikutega ei ole huvide konflikt käesoleva Lepingu tähenduses.

12. Käesoleva Lepingu sisu ning Lepingu täitmise käigus pooltele teatavaks saav informatsioon on konfidentsiaalne, selle avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult seaduses expressis verbis ettenähtud juhtudel või teise poole nõusolekul. Advokaadibürool on õigus Ülesande täitmisel teha koostööd Advokaadibürooväliste spetsialistide ja ekspertidega, avaldades vajadusel Lepingu täitmise käigus teatavaks saanud informatsiooni, v.a juhul kui Klient on kirjalikult avaldanud teisiti. Advokaadibürool on õigus avaldada Kliendi nimi, Ülesande sisu ja Ülesande täitmise tulemus Advokaadibüroo internetilehel, v.a juhul kui Klient on kirjalikult avaldanud teisiti. Advokaadibüroo tagastab Kliendile originaaldokumendid, kui Klient seda nõuab ja Advokaadibüroo ei teosta kinnipidamisõigust.

13. Advokaadibürool on õigus loovutada rahaline nõue Kliendi vastu kolmandale isikule kui Klient ei ole sissenõutavaks muutunud nõuet tasunud (14) päeva jooksul. Sellisel juhul loetakse, et Klient on andnud nõusoleku Lepingu sisu puudutava konfidentsiaalse info avaldamiseks kolmandatele isikutele.

14. Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo nimel Kliendi ülesannet täitnud advokaadid vastutavad ülesande täitmisel Kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest kooskõlas seadusega, sealjuures Advokaadibüroo ega Advokaadibüroo nimel Kliendi ülesannet täitnud advokaadid ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest. Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo nimel Kliendi ülesannet täitnud advokaatide vastutuse ulatus on piiratud ülesande täitmise eest makstud või maksmisele kuuluva tasu suurusega, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot. Kliendi poolt Advokaadi või Advokaadibüroo vastu nõude esitamise tähtaeg on 14 päeva alates päevast, mil Klient nõude esitamise aluseks olevast asjaolust teada sai või teada saama pidi, kuid mitte rohkem kui 30 päeva nõude aluseks oleva toimingu tegemisest.

15. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Eesti seaduste alusel Harju Maakohus.

16. Leping jõustub Kliendi tellimuse aktsepteerimisest Advokaadibüroo poolt ja kehtib Ülesande täitmiseni. Advokaadibürool on õigus Lepingu tingimusi muuta, arvestades Võlaõigusseaduses tüüptingimuste muutmise kohta sätestatut. Lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse käsunduslepingu sätteid, arvestades Advokatuuriseadusest tulenevaid erisusi.

17. Pooltel on õigus igal ajal Leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult. Advokaadibürool on õigus Leping üles öelda eelkõige siis, kui ilmneb olukord, kus Advokaadibüroolt ei saa mõistlikult eeldada õigusabi osutamise jätkamist, sh näiteks huvide konflikti tekkimine, kahtlus rahapesus, tasu maksmata jätmine, juhiste andmata jätmine või nende vastuolu seadusega või mittetäidetavus.

18. Kõik Lepingust tulenevad teated ja arved võib edastada Lepingus näidatud teise poole aadressile või e-postiaadressile. Saadetu loetakse kättesaaduks, kui see on saadetud nimetatud aadressile ning selle saatmisest on möödunud 3 päeva.